• 52
  • 53
  • 54

پمپ های دوبل

double-vane-pumps-symbol

double-vane-pumps-table

double-vane-pumps-ordering

پمپ های دوبل در فضای نصب صرفه جویی می نماید و هزینه های موتور اضافه را کاهش می دهد.

همراستایی شفت بر روی عمر پمپ تاثیر میگذارد. عدم همراستایی موجب وارد آمدن نیروهای بیش از اندازه بر روی کاسه نمدها می شود. برای استفاده از این پمپ ها باید از کوپلینگ انعطاف پذیر و اتصالات خاردار بهره برد.