• 52
  • 53
  • 54

شیرهای کنترل فشار BST/BSG

سری

مدل گرافیکی

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

سایز درگاه
BSG-04   100 250 1/2
BSG-06 200 3/4
BSG-010 400 1-1/4
BST-04 100 1/2
BST-06 200 3/4
BST-010 400 1-1/4

فشار شکن برقی: این شیرها ترکیبی از یک فشار شکن و یک شیر راه دهنده برقی می باشد.

فشار پمپ میتواند از راه دور ، توسط یک سیگنال الکتریکی به تانک تخلیه شود.